Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Charon Translation & Consultancy

Art. 1 : Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de eventuele voorwaarden van de klant. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, zijn alle diensten bijgevolg afgesloten onder de hierna vermelde bedingen en voorwaarden. Deze voorwaarden maken deel uit van de dienstverleningsovereenkomst en hebben voorrang op de bepalingen ervan.

Art. 2 : Elke annulering van het geheel of een gedeelte van het overeengekomen werk dient schriftelijk te geschieden. In voornoemde gevallen evenals bij ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de dienstverlener zal de opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding van 30 % op het overeengekomen totaal bedrag verschuldigd zijn ter dekking van o.m. vaste en variabele kosten en winstderving, onverminderd het recht van de dienstverlener om een hogere schade te bewijzen.

Art. 3 : Het bedrag van de facturen is steeds betaalbaar te Menen, in de aangeduide munt , netto contant en zonder korting. Iedere korting dient het voorwerp uit te maken van een uitdrukkelijke afzonderlijke en schriftelijke overeenkomst, door beide partijen ondertekend. De aanvaarding van de facturen geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 B.W. als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn de facturen contant betaalbaar.

Art. 4 : Facturen worden in de regel per e-mail toegestuurd. Op uitdrukkelijk verzoek van de klant kunnen facturen ook per post bezorgd worden. Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard, tenzij protest per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur . Vanaf de vervaldag zal voor het onbetaalde gedeelte van onze facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 12% per jaar aangerekend worden.

Art. 5 : Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag worden alle openstaande, zelfs niet vervallen facturen, meteen opeisbaar. In geval van niet betaling op de vervaldag en bij gebrek aan tijdig en gegrond protest is de schuldenaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden bij toepassing van artikel 1147 B.W. tot betaling van een schadevergoeding conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 10 % van het onbetaalde bedrag met een minimum van 75 EUR, onverminderd de verwijlintresten en de eventuele gerechtskosten.

Art. 6 : Ingeval van niet tijdige betaling der factuur behoudt de dienstverlener zich het recht voor alle lopende opdrachten onmiddellijk stop te zetten tot betaling van alle nog openstaande schulden. Alle hieruit voort vloeiende kosten zijn ten laste van de klant.

Art. 7 : De dienstverlener gaat een inspanningsverbintenis/middelenverbintenis aan en kan slechts worden aangesproken voor zijn opzettelijke fout. Spellings- en vertaalfouten zijn nooit opzettelijk en kunnen nooit aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding. In ieder geval is de schadevergoeding die eventueel zou verschuldigd zijn door de dienstverlener steeds beperkt tot het bedrag dat door hem voor de kwestieuze opdracht werd gefactureerd en ontvangen, behoudens ingeval van duidelijk en onweerlegbaar opzet.

Art. 8 : Overeengekomen leveringstermijnen zijn altijd indicatief. Het overschrijden van de leveringstermijn kan nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding, tenzij zulks uitdrukkelijk en schriftelijk werd vastgelegd in de verkoopsovereenkomst.

Art. 9 : Alle betwistingen vallen onder het Belgische recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbank van Koophandel te Kortrijk.